Imrich Lyrics

Cha Chluinn mi ’n Tràigh

Can't hear the tide

O nach mise bha cluinntinn cuan
Fuaim na mara a-nis mar dhuan
Iomadh mile bho àit mo ghraidh
Ged a dh’fheuchainn cha chluinn mi ’n traigh
Tha mo chasan air talamh cruaidh
Tha mo chridhe a’ caoineadh fuaim
Tuinn na mara toirt brag air tìr
Cha robh seo san àite
Oh, I wish I could hear the sea,
the sound of the Ocean is like a song to me.
Many miles from my beloved land,
as hard as I try I can’t hear the tide.
Though my feet are on solid ground,
my heart is pining for that sound.
The waves crashing on the shore,
But not in this place.
Shaoladh tusa gum bithinn searbh
Dhe sàl na mara a-nis gu dearbh
A dh’aindeoin cruadal a bh’ air an t-slighe
Tha ionndrainn neònach na mo chridhe
Tha mo chasan air talamh cruaidh
Tha mo spiorad a’ caoineadh fuaim
Tuinn na mara toirt brag air tìr
Cha robh seo san àite
You would think that I would be sick
of the taste of the sea by now,
after our harrowing journey.
But instead, there is a strange yearning in my heart.
Though my feet are on solid ground,
my heart is pining for that sound.
The waves crashing on the shore,
But not in this place.
Nuair a laigheas mi sios ‘s an oidhch
A fàg an ionndrain seo mi chaoidh?
Cuimhneachadh air Loch a Tuath
Blas na h-adaig air feasgar fuar
Tha mo chasan air talamh cruaidh
Tha mo chridhe a’ caoineadh fuaim
Tuinn na mara toirt brag air tìr
Cha robh seo san àite
When I lie down for the night,
will this feeling ever leave me.
As I Remember Broad Bay
and the Taste of Haddock on a cold evening.
Though my feet are on solid ground,
my heart is pining for that sound.
The waves crashing on the shore,
But not in this place.

Back to album