Imrich Lyrics

Na ar Baile

In our village

1. Nochd tha mo smuaintean, cuimhneachadh m’òig
Coiseachd ri gealach, air oidhche fuar ròite
Caraidean còmhla ruin, tric bhiodh sinn ri spòrs
Ar baile cho seasmhachd is earbsach na dhòigh
1. Tonight my thoughts go back to my youth
Walking by moonlight on a cold frosty night
With pals all together often the crack was great
Our village so settled and trusting in her ways
Séist
Toirt air ais àm bha priseil, le sluagh nach eil beò
A thug gràdh agus caoimhneas, dha ar neo-chiontachd òg
Tha a nis tighinn gu m’aire, an sochair a bh’ann
Is an togail a bh’againn, nar baile sa ghleann
Chorus
Bringing back precious times with friends no longer with us
Who gave us such love and kindness in our young innocence
Coming to my mind what a privilege it was
To be brought up in our village in the glen
2. Ball cois air na buailtean, samhradh ‘s bliadhn ùr
Ag iasgach sa chladach, cudaigean ’s liùth
Iteachan ‘s clòthan, buannachadh ’s call
Caoraich tighinn dhachaigh à Stacashal thall.
2. Football where the cattle graze, summer and new year
Fishing on the shore line, for cuddies and laith
Bobbins and Tweeds, winning and losing
Sheep coming home from far off Stacashal.

Back to album